28 caractères pour reconnaître 20% des caractères chinois!

Le tableau qui suit vous présente une liste de caractères extraits d'une table de fréquences établies pour plus de 21 millions de caractères, exactement 21,629,376 caractères. Cette liste nous indique que ces 28 caractères permettent de reconnaître 20% de l'ensemble des caractères utilisés pour les écrits courants.

Apprendre le chinois avec lechinois.com

Zheng Linxi, Gao Jingcheng, A Frequency Table of Chinese Characters, Committee for the Chinese Language, August 1980.

No
Caractère
Pinyin
Fréquence cumulée
de5
1
.0383
de5
yi1
2
.0509
yi1
shi4
3
.0607
shi4
zai4
4
.0701
zai4
le5 liao3
5
.0783
le5
bu4
6
.0864
bu4
he2
7
.0938
he2
you3
8
.1008
you3
da4
9
.1076
da4
zhe4
10
.1140
zhe4
zhu3
11
.1201
zhu3
zhong1
12
.1261
zhong1
ren2
13
.1320
ren2
shang4
14
.1370
shang4
wei2
15
.1427
wei2
men5
16
.1480
men5
di4
17
.1530
di4
ge4
18
.1579
ge4
yong4
19
.1627
yong4
gong1
20
.1672
gong1
shi2
21
.1718
shi2
yao4
22
.1763
yao4
dong4
23
.1807
dong4
guo2
24
.1852
guo2
chan3
25
.1895
chan3
yi3
26
.1937
yi3
wo3
27
.1978
wo3
dao4
28
.2019
dao4
zhōu = zhou1 quán = quan2 zhuàn = zhuan4 xīng = xing1 xīn = xin1
yĭ = yi3 suì = sui4 guì = gui4 bù = bu4 yún = yun2
cé = ce2 cí = ci2 zì = zi4 rì = ri4 zhī = zhi1
shí = shi2 shĭ = shi3 qí = qi2 qŭ = qu3 zāng = zang1
sòng = song4 căi = cai3 lún = lun2 fó = fo2 tuī = tui1